Komornik Katarzyna Glanc

12.06.2024 godz. 10:00 – licytacja elektroniczna Trzebinia ul. Parkowa

Opis

Sygnatura: KM 1744/10
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI
ELEKTRONICZNEJ
Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie podaje do publicznej wiadomości,
że w sprawie KM 1744/10 w dniu: 12.06.2024 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.
9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja
w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej przy Parkowa 14A, 32-540 Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie
(adres: ul. Sądowa , Chrzanów, 32-500 Chrzanów) prowadzi księgę wieczystą o numerze
KR1C/00006952/2.
Opis nieruchomości:
działki nr 542/1, 543/1 i 544/3 o łącznej pow. 2794 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 14a, położonym przy ul. Parkowej
w Trzebini
Suma oszacowania wynosi 339 674,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
254 755,50 zł.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie
od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i
oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest kwotę 33 967,40 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 13249000050000453098666211 najpóźniej na 2
dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia
konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem
https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego
rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli
bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.
Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w
systemie teleinformatycznym.
Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w
dniu: 19.06.2024 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed
planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut.
Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega
każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał
warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Copyright © 2021 Kancelaria Komornicza Katarzyna Glanc. All rights reserved.