Komornik Katarzyna Glanc

Opis

Sygn. akt Km 126/23
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Katarzyna Glanc zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.08.2024 godz. 09:00 w sali nr 8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie odbędzie się:
 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Chrzanowie, przy ul.  Kolonia Rospontowa 5 stanowiącego własność dłużnika Przybylski Marek. Lokal położony na parterze,  złożony z izby z aneksem kuchennym , WC (bez łazienki), przedpokoju z bezpośrednim wejściem
z zewnątrz o pow. użytkowej 16,27 m2. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00063666/7. Z prawem odrębnej własności lokalu mieszkalnego związany jest udział 48/1000 części w nieruchomości wspólnej – objętej KW nr KR1C/00054824/7, którą stanowi prawo własności gruntu (działki nr 4437 i 837/11 o pow. łącznej 0,0801 ha) oraz części budynku wielorodzinnego nr 5 i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:      25 129,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 18 846,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. rękojmie można uiścić także na konto komornika:
13 2490 0005 0000 4530 9866 6211   Alior Bank S.A.
co oznacza, że w przypadku dokonania przelewu, pieniądze muszą znajdować się na rachunku bankowym komornika dzień przed wyznaczoną datą licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
<< wróć licytacji

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Copyright © 2021 Kancelaria Komornicza Katarzyna Glanc. All rights reserved.