Komornik Katarzyna Glanc

28.02.2024 godz. 14:00 licytacja działek w Płazie

Opis

Sygn. akt Km 948/21, KM 661/22, Km 97/23
w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 948/21

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Katarzyna Glanc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28.02.2024 godz. 14:00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Chrzanowie odbędzie się:

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
– działek nr 360 o pow. 0,0334 ha, nr 373 o pow. 0,1008 ha, nr 374 o pow. 0,0137 ha, nr 2894 o pow. 0,0086 ha i nr 3291 o pow. 0,0091 ha, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Role 8 w Płazie. Służebność mieszkania wpisana w KW ma charakter wygasły. Uprawniona zmarła.
– działek nr 368/1 o pow. 0,3057 ha i nr 369/1 o pow. 0,0108 ha – niezabudowanych, o funkcji rolnej, oddalonych o ok. 110 m na południowy wschód od działek zabudowanych budynkiem jednorodzinnym nr 8, bez dostępu do drogi dojazdowej w Płazie
– działki nr 1476/2 o pow. 0,0983 ha, niezabudowanej, o funkcji rolnej, z dostępem do drogi wewnętrznej gminnej, w pobliżu ulic: Granicznej i Boya-Żeleńskiego w Płazie
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00085363/3 i stanowi własność dłużnika Przeworowski Jan.
Nieruchomość została oszacowana następująco:
– działki nr 360, nr 373, nr 374, nr 2894,nr 3291 na kwotę 365 623,00 zł.
– działki nr 368/1 i nr 369/1 na kwotę 19 550,00 zł.
– działka nr 1476/2 na kwotę 7 788,00 zł.
Cenę wywołania poszczególnych nieruchomości stanowi trzy czwarte ceny oszacowania tj.
– działek nr 360, nr 373, nr 374, nr 2894,nr 3291 na kwotę 274 217,25 zł.
– działek nr 368/1 i nr 369/1 na kwotę 14 662,50 zł.
– działki nr 1476/2 na kwotę 5 841,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. rękojmie można uiścić także na konto komornika:
13 2490 0005 0000 4530 9866 6211 Alior Bank S.A.co oznacza, że w przypadku dokonania przelewu, pieniądze muszą znajdować się na rachunku bankowym komornika dzień przed wyznaczoną datą licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Copyright © 2021 Kancelaria Komornicza Katarzyna Glanc. All rights reserved.