Komornik Katarzyna Glanc

22.12.2023 godz. 14.30 licytacja działki w Balinie

Opis

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Katarzyna Glanc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.12.2023 godz. 14:30 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Chrzanowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej o funkcji rolnej złożonej z działek nr 1544 o pow. 0,0240 ha oraz nr 1545 o pow. 0,5312 ha położonych w Balinie stanowiących własność dłużnika Głowacz Jacek. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00054013/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 42 390,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 31 792,50 zł.

przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. rękojmie można uiścić także na konto komornika:
13 2490 0005 0000 4530 9866 6211 Alior Bank S.A.
co oznacza, że w przypadku dokonania przelewu, pieniądze muszą znajdować się na rachunku bankowym komornika dzień przed wyznaczoną datą licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

<< wróć licytacji

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Copyright © 2021 Kancelaria Komornicza Katarzyna Glanc. All rights reserved.