Komornik Katarzyna Glanc

01.12.2023 godz. 9.00 licytacja udział w lokalu mieszkalnym w Trzebini

Opis

Sygn. akt Km 307/19
                    Chrzanów, dnia 23.10.2023
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 307/19
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Katarzyna Glanc zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01.12.2023 o godz. 09:00 w sali nr 8  Sądu Rejonowego w Chrzanowie odbędzie się:
           P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: udziału 1/2 części w lokalu mieszkalnym nr 4 położonym w Trzebini, przy
ul.  Wiśniowej 7 stanowiący własność dłużnika Renata Krupska. Lokal nr 4 położony jest na I piętrze i składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej Pu=45,00m2. Lokal objęty jest księgą wieczystą nr KR1C/00065706/4 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Z lokalem mieszkalnym nr 4 związany jest udział wynoszący 362/10000 części w nieruchomości wspólnej, która obejmuje części wspólne budynku nr 7 oraz prawo własności działki nr 153/112 o pow. 972 m2, objętej księgą KW nr KR1C/00059435/8. Do lokalu przynależy piwnica.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  160.434,00 zł.
udział 1/2 części dłużnika w nieruchomości został oszacowany na kwotę   80.217,00 zł.
Cena wywoławcza udziału 1/2 części w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 60.163,00  zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. rękojmie można uiścić także na konto komornika: 13 2490 0005 0000 4530 9866 6211
Alior Bank S.A. co oznacza, że w przypadku dokonania przelewu, pieniądze muszą znajdować się na rachunku bankowym komornika dzień przed wyznaczoną datą licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
<< wróć licytacji

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Copyright © 2021 Kancelaria Komornicza Katarzyna Glanc. All rights reserved.